Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu

Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. 24 Lutego 1863 R. w Małogoszczu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 •  część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie lub rozmiarze.
 • Istnieją elementy nietekstowe (obrazki, zdjęcia), które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt, ale są one we fragmentach strony stworzonych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i ich poprawienie może być utrudnione lub pełnią rolę dekoracyjną.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-09
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Zaucha.
 • E-mail: spmalogoszcz@interia.pl
 • Telefon: 413855376

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu
 • Adres: 28-366 Małogoszcz, ul. 11 Listopada 14B
 • E-mail: spmalogoszcz@interia.pl
 • Telefon: 413855376

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym, nie posiada wind. Niektóre toalety są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Share This
Skip to content